Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie
Konkurs 5.4.2_6_2010
Konkurs 5.5.2_4_2010
Konkurs 5.5.2_5_2010
2009
2008

Konkurs 1.3.2_3_2010

Konkurs zamknięty nr DWF_1.3.2_3_2010 - Projekty na rzecz promocji równych szans


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs nr DWF_1.3.2_3_2010 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Konkurs nr DWF_1.3.2_3_2010 ma charakter zamknięty i obejmuje m.in:

  1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. poprzez:
    • pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego,
    • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych)
  2. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 8 marca 2010 r. do dnia 16 kwietnia 2010 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Konkurs ma charakter zamknięty. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 17 500 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonów: 22 461 63 64 oraz 22 461 63 61.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_1.3.2_3_2010 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_1.3.2_3_2010 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS