Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_3_2009
Konkurs 5.5.2_2_2009
Konkurs 5.5.2_2_2009 wznowienie
Konkurs 5.5.2_3_2009
2008

Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_3_2009 - Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_3_2009 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej. W ramach konkursu finansowane mogą być m.in. takie działania jak:

 • tworzenie i upowszechnianie programów majacych na celu ułatwienie obywatelom dostepu do informacji publicznej,
 • badania i ekspertyzy dotyczace doswiadczen polskich oraz zagranicznych organizacji strazniczych w realizacji funkcji społecznego nadzoru,
 • działania promocyjno-informacyjne majace na celu zwiekszenie swiadomosci obywateli na temat ich praw w obszarze kontaktów z administracja publiczna,
 • prowadzenie monitoringu stanowienia lub/i wdrozenia prawa na poziomie centralnym lub/i regionalnym lub/i lokalnym,
 • opracowywanie programów działan naprawczych (wnioski i rekomendacje) na temat funkcjonowania administracji publicznej,
 • analiza procedur przygotowanych i stosowanych przez organy administracji publicznej w kontaktach z obywatelami,
 • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu społecznego nadzoru obywatelskiego nad funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • kampanie społeczne nt. zwiekszenia poziomu partycypacji obywatelskiej w procesach decyzyjnych,
 • zwiekszanie poziomu przejrzystosci zycia publicznego poprzez ułatwienie internetowego dostepu do informacji publicznej,
 • opracowanie i publikacja raportów, badan, analiz dotyczacych wyników monitoringu działan instytucji publicznych,
 • szkolenia i warsztaty na rzecz wzmocnienia mechanizmu partycypacji społecznej w działaniach z zakresu kontroli obywatelskiej i rzecznictwa,
 • działania promocyjno-informacyjne zwiazane z obywatelskim monitoringiem budzetu w gminach.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Konkurs ma charakter zamknięty. Wnioskodawcami mogą być podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego a także osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 15 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 76 oraz 22 461 63 70.

Pliki do pobrania

 • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_3_2009 pobierz plik
 • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_3_2009 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS