Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Konkurs 1.3.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_2_2008
Konkurs 5.5.2_1_2008

Konkurs 5.4.2_2_2008

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_2_2008 - Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_2_2008 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatów, na których ono nie funkcjonuje.

W ramach projektów mogą być finansowane m.in.:

  • bezpłatne i rzetelne poradnictwo prawne i /lub obywatelskie, w tym także tworzenie i prowadzenie punktów poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego,
  • działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego (np. szkolenia dla doradców),
  • działania informacyjne i promocyjne służące upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych i/lub obywatelskich, w tym także publikacje w zakresie poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego,
  • przygotowanie i wdrażanie programów współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
  • działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnychi humanistycznych oraz do prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS lub przesłać listem poleconym/pocztą kurierską na adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa w terminie od 09.07.2008 r. do 31.08.2008 r. w godz. 8.15-16.15. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Konkurs ma charakter zamknięty. Wnioskodawcami mogą być posiadające osobowość prawną: organizacje pozarządowe  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 30 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS  w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerami telefonów: 22 461 63 61 oraz 22 461 63 76.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_2_2008 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_2_2008 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS