Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Konkurs 1.3.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_2_2008
Konkurs 5.5.2_1_2008

Konkurs 5.4.2_1_2008

Konkurs zamknięty DWF_5.4.2_1_2008 - Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_1_2008 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do:

  • tworzenia lokalnych, regionalnych, branżowych porozumień organizacji pozarządowych, które reprezentowałyby ich interesy i służyły wzajemnej wymianie informacji oraz podejmowaniu wspólnych działań,
  • wzmacniania już istniejących porozumień, forów, sieci organizacji pozarządowych,
  • promowania i upowszechniania standardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • diagnozowania stanu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym lub regionalnym,
    podnoszenia wiedzy w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz tworzenia sieci porozumień.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie od 10.03.2008 r. godz. 8.15 do 25.04.2008 r. godz.16.15 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na następujący adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioskodawcami mogą być posiadające osobowość prawną: organizacje pozarządowe  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww ustawy, od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 20 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerami telefonów 22 461 63 61 oraz 22 461 63 24.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_1_2008 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_1_2008 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS