FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_8_2011

Czy wnioskodawcy wskazani w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu spełnienia kryterium dostępu nr 3 „projekt będzie realizowany w partnerstwie co najmniej jednej organizacji pozarządowej i jednej jednostki samorządu terytorialnego” powinni zawrzeć partnerstwo z organizacją pozarządową (w myśl art. 3 ust. 2) i jednostką samorządu terytorialnego (JST), czy też należy uznać, iż jedynym (koniecznym) partnerem ww. podmiotu powinna być JST?
Jak interpretować kryterium strategiczne brzmiące: „Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu V PO KL dodatkowo premiowane będą projekty realizowane na poziomie gmin”?
Na czym polega podział grupy docelowej na użytkowników i odbiorców?
Czy w projekcie liczą się również obroty partnera?
Co dzieje się w sytuacji, kiedy beneficjent otrzyma dofinansowanie, zrealizuje I etap, ale nie uzyska akceptacji strategii. Czy w takim przypadku środki finansowe przyporządkowane do I etapu będą kwalifikowalne?
Czy jest określony minimalny okres realizacji projektu?
Czy jest określona minimalna i maksymalna wartość projektu?
1 | 2  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS