FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_11_2013

Czy organizacja pozarządowa może realizować projekt w partnerstwie z dwoma samorządami, w którym model byłby wdrażany tylko u jednego z partnerów?
„Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu V PO KL na 2013 rok określono następujące kryterium strategiczne dla przedmiotowego konkursu: Projekt przewiduje wdrożenie na terenie jednostki samorządowej samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”. Czy aby spełnić kryterium strategiczne należy: a) przeprowadzić zgodnie z Niezbędnikiem samoocenę 2 razy w ramach projektu, tzn. 1. na początku i 2. na końcu projektu, b) przeprowadzić: 1. samoocenę na etapie tworzenia projektu a jej wyniki wykorzystać m.in. w uzasadnieniu w pkt. 3.1 zaś 2. samoocenę przeprowadzić w ramach projektu na jego zakończenie.
W odniesieniu do informacji dotyczącej kryterium dostępu weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, tj. "W dokumentacji konkursowej nie wskazano na obligatoryjność wdrożenia w ramach danego obszaru wszystkich wymienionych w „Modelu współpracy” narzędzi/wzorców działań. Wdrożenie powinno obejmować takie działania, które są niezbędne do realizacji celu głównego projektu. Każdy projektodawca na podstawie diagnozy stanu współpracy administracji publicznej z ngo na terytorium na jakim projekt będzie realizowany powinien przeprowadzić takie działania, które zapewnią jak największy wzrost i kompleksowość ww. stanu współpracy. Sposób doboru tych działań będzie weryfikowany na etapie oceny merytorycznej." W jaki sposób projektodawca ma ocenić co będzie wdrożeniem danego standardu w odniesieniu do danej płaszczyzny i danego obszaru? W modelu używany jest zwrot "wzorzec minimalny", co oznacza coś, co musi zostać w ramach danego działania zrobione, aby został spełniony minimalny standard" czyli aby uznano, że projektodawca spełnił dany standard.
Co będzie wdrożeniem standardu w odniesieniu do danej płaszczyzny, danego obszaru w przypadku, gdy po diagnozie współpracy administracji publicznej z ngo, Beneficjent uzna, że nie jest wskazane stosowanie wszystkich wzorców minimalnych w danym obszarze?
«««  1 | 2 | 3 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS