Aktualności

Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu V PO KL w zakresie procedury konkursowej oraz kryteriów wyboru projektów

19-02-2009
Dnia 13 lutego 2009 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła Plan Działania na rok 2009 dla Priorytetu V - Dobre Rządzenie Programu Kapitał Ludzki w zakresie procedury konkursowej oraz kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 5.4 i 5.5 PO KL.

Cross-financing w ramach Programu Kapitał Ludzki

19-02-2009
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzkich beneficjent uprawniony jest do ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu do wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Aktualna lista rankingowa projektów w ramach Konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008

17-02-2009
Aktualna lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów w ramach Konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008, uwzględniająca wyniki procedury odwoławczej

Konkurs „Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze”

17-02-2009
17 lutego 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Programu Kapitał Ludzki

Konkurs zamknięty - nr DWF_5.4.2_3_2009

16-02-2009
16 lutego 2009 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie wniosków w ramach Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Kapitał Ludzki

Konkurs zamknięty - nr DWF_1.3.2_2_2009

16-02-2009
16 lutego 2009 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Kapitał Ludzki

Nabór asesorów do Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Kapitał Ludzki

10-02-2009
Ogłaszamy nabór asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Poddziałania 1.3.2 PO KL - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009

07-02-2009
Gorąco zapraszamy do zgłaszania kandydatów w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009.

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Priorytecie V

06-02-2009
DWF informuje, iż dane na formularzu PEFS przekazywane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 5.4 i 5.5 PO KL powinny być zgodne z zakresem informacji określonym załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.

Konferencja „Stan wdrażania Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Kapitał Ludzki"

05-02-2009
23 lutego 2009 r. odbędzie się konferencja na temat stanu wdrażania Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Kapitał Ludzki
1   ‹   121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS