Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012

24-04-2013

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Projektów (KOP), której obrady rozpoczęły się w dniu 12 lutego 2013 r. w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” publikujemy listy rankingowe wniosków zakładających realizację działań w ramach:

 • 1-szego typu operacji, tj. wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
 • 2-ego typu operacji, tj. upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że na w/w posiedzeniu KOP poddano ocenie merytorycznej 337 wniosków o dofinansowanie projektów. 1 wniosek został skierowany do ponownej oceny formalnej.

W wyniku prac KOP, w ramach wniosków zakładających realizację działań w ramach 1-szego typu operacji:

 • odrzucono 128 wniosków (w tym 16 nie spełniło kryterium dostępu, w 4 wnioskach brak wymaganego minimum wkładu własnego w wysokości 15%, 2 wnioski nie spełniły standardu minimum, 2 wnioski zakładały poziom cross-financingu przekraczający 15% wartości projektu),
 • 135 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną na kwotę 134 198 526,48 PLN.

Jednocześnie, w ramach wniosków zakładających realizację działań w ramach 2-ego typu operacji:

 • odrzucono 40 wniosków (w tym 3 wnioski nie spełniły standardu minimum),
 • 33 wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną na kwotę 34 514 055,80 PLN.

Ponadto, ze względu na fakt, iż alokacja przeznaczona na 1-szy typ operacji wynosi 47 500 000 PLN (w tym 5%, tj. 2 375 000 PLN na ewentualne protesty i odwołania) obecnie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podejmie negocjacje z 46 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż alokacja przeznaczona na 2-gi typ operacji wynosi 2 500 000 PLN (w tym 5%, tj. 125 000 PLN na ewentualne protesty i odwołania) obecnie IOK podejmie negocjacje z 2 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów.


Pliki do pobrania

 • Lista rankingowa wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach I typu operacji - konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pobierz plik
 • Lista rankingowa wniosków, które zostały odrzucone podczas oceny merytorycznej w ramach I typu operacji - konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pobierz plik
 • Lista rankingowa wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach II typu operacji - konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pobierz plik
 • Lista rankingowa wniosków, które zostały odrzucone podczas oceny merytorycznej w ramach II typu operacji - konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pobierz plik
 • Lista wniosków, które zostały skierowane do ponownej oceny formalnej w wyniku oceny merytorycznej - konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS