Aktualności

Konkurs „Projekty na rzecz społeczności romskiej"

27-02-2009

Dofinansowanie będzie udzielane na:

projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy.

Przykładowe formy wsparcia:
 

 • zatrudnienie nauczycieli wspomagających edukację Romów i asystentów edukacji romskiej;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych dla dorosłych Romów;
 • organizowanie zajęć z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej skierowanych do dzieci i młodzieży (przy założeniu, że działania te przyczynią się do aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie
 • trudnej sytuacji na rynku pracy lub do upowszechniania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia);
 • działania o charakterze edukacyjno – wychowawczym mające na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość (studia, studia podyplomowe, studia uzupełniające, zajęcia integracyjne, grupy wsparcia itp.);
 • finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (działanie kwalifikowalne do 10 % wartości projektu, w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie);
 • opracowanie podręczników z zakresu historii i kultury Romów (działanie kwalifikowalne pod warunkiem, że podręczniki i programy będą niezbędne do realizacji projektu i do osiągnięcia zakładanych w nim efektów);
 • organizowanie „białych dni” dla Romów;
 • zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych oraz romskich asystentów medycznych pracujących wśród społeczności romskiej;
 • organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie systemu pomocy na bazie przeszkolonych osób;
 • badania i analizy mające na celu ocenę sytuacji zdrowotnej w środowisku romskim oraz rozpoznanie potrzeb społeczności w tym zakresie;
 • działania mające na celu zmianę postaw członków społeczności romskiej w celu zwiększenia poziomu ich integracji społecznej oraz uczestnictwa w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • działania edukacyjne, informujące Romów o przysługujących im prawach i obowiązkach obywatelskich (biernym i czynnym prawie wyborczym), polskich realiach społecznych i politycznych, możliwościach uzyskania pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 • warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej członków społeczności romskiej, podnoszące ich zdolność do poszukiwania pracy i  prowadzące do zwiększania samodzielności na rynku pracy;
 • doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia przez członków społeczności romskiej;
 • działania mające na celu inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy i rozbudzenie motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej wśród Romów;
 • organizowanie grup wsparcia i samopomocy w ramach których uczestnicy wspieraliby się nawzajem w zakresie powrotu na rynek pracy i zdobycia nowych lub aktualizacji posiadanych kwalifikacji;
 • pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia;
 • szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu i podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również nauka języków obcych, korzystania z nowych technologii itp.;
 • organizowanie staży i subsydiowanych miejsc pracy (patrz pkt. 4.7 i pkt.4.8);
 • organizowanie kampanii promujących wolontariat oraz innych działań wspierających tę formę pracy w zakresie integracji z rynkiem pracy;
 • działania mające na celu rozwój indywidualnego potencjału oraz nabycia lub doskonalenia umiejętności społecznych członków społeczności romskiej, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy;
 • badania dotyczące potrzeb członków społeczności romskiej związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy;
 • propagowanie wiedzy o Romach;
 • promocja wydawnictw o Romach;
 • emisje cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich;
 • wspomaganie badań naukowych dotyczących społeczności romskiej;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz członków społeczności romskiej mających na celu podwyższenie kwalifikacji tych pracowników w zakresie obsługi ww. osób;
 • rozwijanie aktywności publicznych służb zatrudnienia oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania i realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej na rynku pracy;
 • działania mające na celu wzrost standardów jakości usług, prowadzących do integracji Romów z rynkiem pracy, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej (badania, analizy, instrukcje, wzorce, modele działania, procedury organizacyjne);
 • przeprowadzanie badań i ekspertyz mających na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia świadczonych na rzecz społeczności romskiej.
   

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, IV piętro, pok. 4117, 00-926 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Istytucji Organzującej konkurs: www.wwpe.gov.pl  

Link do ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS