Aktualności

Spotkanie informacyjne dla projektodawców w ramach konkursu nr DWF_1.3.2_4_2011

29-08-2011

W dniu 9 września 2011 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać  wnioski o dofinansowanie realizacji projektów  w odpowiedzi na konkurs nr  DWF_1.3.2_4_2011 pt. „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w dniu 9 września 2011 r. w godz. 12.00-14.00 (sala konferencyjna).

Chcielibyśmy zaproponować Państwu spotkanie w postaci "Dnia otwartego", podczas którego postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

Przypominamy, że w konkursie nr DWF_1.3.2_4_2011 mogą brać udział wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs mogą zakładać takie działania jak:
 

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. poprzez:

a) tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy, tj.:
- tworzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- tworzenie zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
- tworzenie żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

b) świadczenie opieki przez dziennego opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

c) pilotażowa realizacja kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.


2. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).

Spotkanie dotyczyć będzie zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Na spotkaniu nie przewiduje się omawiania metodologii PCM (Project Cycle Management).

Do uczestnictwa w Dniu otwartym prosimy zgłaszać maksymalnie dwie osoby reprezentujące projektodawcę.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji o treści „Zgłoszenie zostało przyjęte”. Jedynie otrzymanie potwierdzenia tej treści jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Pytania, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie Dnia otwartego, można przesyłać na adres: adam.szczubial@mpips.gov.pl do dnia 6 września br. (prosimy o zatytułowanie wiadomości „konkurs 1.3.2”).

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu uczestników spotkania.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS