Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_4_2010

03-09-2010

Publikujemy dwie listy rankingowe wniosków o dofinansowanie projektów, które poddane były ocenie merytorycznej na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów (KOP) w dniach 18-27 sierpnia 2010 r. w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_4_2010 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, Dzia-łanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, Priorytet V „Dobre rządzenie” PO KL:
 

  1. Listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną przeprowadzoną przez ww. KOP, oraz
  2. Listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, które nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej przeprowadzonej przez ww. KOP.


Jednocześnie informujemy, iż spośród 31 wniosków poddanych procedurze oceny merytorycznej:
 

  • 16 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej:
    • 6 wniosków spełniło standard minimum i otrzymało ponad 60% ogólnej sumy punktów, ale nie osiągnęło 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, dlatego wnioski te, zgodnie z Zasadami Dokonywania Wyboru Projektów, nie mogły też otrzymać punktów strategicznych, ponieważ jak już wyżej wspomniano wnioski nie uzyskały 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej u każdego z oceniających,
    • 10 wniosków spełniło standard minimum, ale nie otrzymało ponad 60 % ogólnej sumy punktów i nie osiągnęło 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.


W związku z powyższym wymienione wyżej wnioski zostały umieszczone na liście projektów odrzuconych na etapie oceny merytorycznej.
 

  • 15 wniosków przeszło procedurę, otrzymując ocenę pozytywną, tzn. spełniły standard minimum oraz uzyskały co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały nie mniej niż 60% punktów, w związku z czym zostały umieszczone na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 14 782 347,06 zł.
     

W związku z faktem, iż alokacja na ww. konkurs wynosiła 12 000 000 zł (w tym 5 % rezerwy finansowej, tj. 600 000,00 zł), na chwilę obecną Instytucja Organizująca Konkurs rozpocznie negocjacje z 12 Wnioskodawcami (na łączną kwotę 11 134 543,32 zł), których projekty otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Pliki do pobrania:

 Lista rankingowa - konkursu nr DWF_5.5.2_4_2010 - projekty po pozytywnej ocenie merytorycznej
 Lista rankingowa - konkursu nr DWF_5.5.2_4_2010 - projekty odrzucone na etapie oceny merytorycznej

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS