Aktualności

Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

22-02-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego od dnia 8 marca zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Konkurs nr DWF_1.3.2_3_2010  będzie miał charakter zamknięty i obejmował będzie m.in:


Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. poprzez:
 

  • pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
  • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych)


Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 8 marca 2010 r. do dnia 16 kwietnia 2010 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.


W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.


Konkurs ma charakter zamknięty. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl od dnia ogłoszenia konkursu (8 marca br. 2010).


Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 17 500 000 zł. 

Zobacz także:


Kampania promocyjna dotycząca projektów na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS