Aktualności

Nowelizacja instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

07-01-2010

Dokonano nowelizacji instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki, która obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane od 1 stycznia 2010 r.oraz do wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 r.


Zmiany w dokumencie wprowadzono w związku z:

  • wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
  • koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, Zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki
  • udostępnieniem nowej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych Programu Kapitał Ludzki
  • potrzebą poszerzenia dokumentu o instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
     

Nowelizacja dokumentu obejmuje m.in.:

  • doprecyzowanie zapisów w częściach dotyczących zapisywania wniosku na lokalnym nośniku, otwierania i edycji wcześniej zapisanego pliku, walidacji, informacji o projekcie, danych beneficjenta oraz budżetu
  • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym niewypełnienie we wniosku o dofinansowanie pola, w którym należy wpisać „nie dotyczy” lub wartość liczbową „0” należy traktować jako tożsame z wpisaniem „nie dotyczy” lub wartości liczbowej „0”
  • dodanie oddzielnej części zawierającej instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
  • zmianę wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Instrukcja w wersji 5.3 dostępna w dziale Generator Wniosków Aplikacyjnych... przejdź do działu

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS