Aktualności

Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

07-01-2010

6 stycznia 2010 r. weszły w życie zmienione Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. W dokumencie uwzględniono zmiany wprowadzone do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 z dnia 15 lipca 2009 r. i uwagi Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia Programu Kapitał Ludzki.

Wśród najważniejszych zmian dokonanych w dokumencie znalazły się:

  • określono obowiązek monitorowania pomocy publicznej na każdym z poziomów realizacji Programu Kapitał Ludzki z uwzględnieniem rozbudowanej informacji na poziomie Działania i Priorytetu
  • doprecyzowano zakres informacji przedstawianych w sprawozdaniach nt. komplementarności oraz realizowanych projektów systemowych w Programie Kapitał Ludzki
  • zrezygnowano z przedstawiania w sprawozdaniach informacji dotyczących odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania/Priorytetu (załącznik nr 10) oraz prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP/IP2 (załącznik nr 11)
  • doprecyzowano zapisy Podręcznika wskaźników Programu Kapitał Ludzki
  • zwiększono zakres danych przekazywanych w informacji miesięcznej m. in. o nazwę aneksu w ramach porozumień i umów oraz datę publikacji informacji o podmiotach, które uzyskały wsparcie w ramach prowadzonych naborów wniosków.
     

Zmienione Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 uwzględnione zostaną w przygotowywanej nowej wersji Generatora Wniosków Płatniczych, która będzie zawierała załącznik nr 2: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia do wniosku beneficjenta o płatność. Planowany termin przekazania nowego Generatora Wniosków Płatniczych to I kwartał 2010 r.

Znowelizowane zasady dostępne w dziale Dokumenty / System realizacji PO KL... przejdź do działu

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS