Aktualności

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

29-04-2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.


Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, których celem będzie dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 16 projektów (projektów o charakterze wojewódzkim - po 1 w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej w terenie, natomiast 1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa. W ramach konkursu przewiduje się realizację projektu w Partnerstwie przez organizacje pozarządowe, przy czym liczba partnerów nie może przekroczyć czterech. Zarówno, Partnerzy jak i Lider, muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.
 

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 wynosi 30 000 000,00 PLN.

Planowana alokacja na jeden projekt o charakterze wojewódzkim wynosi maksymalnie 1 700 000 PLN oraz na jeden projekt o charakterze centralnym wynosi maksymalnie 2 800 000 PLN.

W ramach projektów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.05.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl.
 

Pytania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: monitoring@efs.mrpis.gov.pl.

Jednocześnie IOK informuje, iż załącznik nr 17 tj. Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na trwające prace nad jego ostatecznym kształtem, zostanie opublikowany na stronie internetowej IOK w terminie późniejszym tj. do dnia 30.05.2016 r.
 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 w serwisie efs.mrpips.gov.pl.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS