Aktualności

Podpisano umowę między MRPiPS a BGK dotyczącą pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej

27-04-2016

W dniu 25 kwietnia 2016 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”.

Numer i nazwa Działania: 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”
Nr projektu: POWR.02.09.0004/16
Nr konkursu: POWR.02.09.00-IP.03-00-001/16
Tytuł projektu: „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”
Nazwa Beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 158 900 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 143 010 000,00 zł
Wkład własny: 15 890 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 30.04.2016 r. – 31.12.2023 r.
Data podpisania umowy: 25.04.2016 r.

Celem projektu jest wzrost liczby Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych, w tym instrumentów pożyczkowych i reporęczniowych.
Grupę docelową projektu – podmioty, które otrzymają pożyczki i reporęczenia stanowią Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).

Podmioty Ekonomii Społecznej to:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.),
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  - organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
  - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.),
  - spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Łączna kwota środków PO WER na realizację założeń projektowych, wynosi 158 900 000 zł, z czego:

 • 154 500 000,00 zł przeznaczone zostanie na instrument pożyczkowy, którego celem jest zapewnienie finansowania zewnętrznego dla PES, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej;
 • 4 400 000,00 zł przeznaczone zostanie na instrument reporęczeniowy, którego celem jest zwiększenie dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla PES za pośrednictwem systemu funduszy poręczeniowych.


Kwota przeznaczona na ofertę pożyczkową (154,5 mln PLN) rozdysponowana zostanie na pięć poniższych makroregionów:

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie)
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)
 • Makroregion IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)
 • Makroregion V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie)


Środkami w ramach makroregionów dysponować będą Pośrednicy finansowi, wybrani przez BGK w drodze przetargu spośród podmiotów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, znajomość lokalnych potrzeb i uwarunkowań oraz proponujących właściwą metodologię oceny wniosków o pożyczkę składanych przez podmioty ekonomii społecznej lub dysponujących wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do opracowania takiej metodologii.

Podpisanie umowy pomiędzy MRPiPS a BGK jest więc pierwszym etapem realizacji wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Do końca trzeciego kwartału 2016 r. powinien zakończyć proces wyboru Pośredników finansowych, a na grudzień 2016 r. planowane jest uruchomienie pierwszych pożyczek, do tego czasu wciąż dostępne są pożyczki w ramach projektu pilotażowego pt. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
 

25.04.2016 - Podpisanie umowy...
25.04.2016 - Podpisanie umowy...

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS