Aktualności

Nabór partnera do projektu konkursowego partnerskiego w ramach Działania 2.16 PO WER

22-04-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza nabór partnera do projektu konkursowego partnerskiego, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 ogłoszony w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).

I. Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia – w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który zawarty jest w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów prowadzonym na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Przedmiotem projektu ww. ustawy jest określenie zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r., szczególnych warunków przyjęcia obywateli państw trzecich w celu wykonywania pracy sezonowej, procedury udzielenia, przedłużenia, odmowy i cofnięcia zezwolenia w celu pracy sezonowej oraz zakresu równego traktowania pracowników sezonowych z obywatelami polskimi.

Wdrożenie dyrektywy do polskiego porządku prawnego będzie wiązało się ze zmianami zasad uproszczonej procedury powierzenia pracy krótkoterminowej. Pożądane jest także wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych, uwzględniających również potrzebę zapobiegania nadużyciom.
 

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności:


1. wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, tzn.: konsultacji publicznych tego aktu prowadzonych zgodnie z Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, spełniających łącznie następujące warunki:

a) przeprowadzonych z zastosowaniem co najmniej 3 różnych aktywnych metod konsultacji, m.in.:

- ilościowe badania reprezentatywne (ankietowe lub wywiady standaryzowane),

- wywiady indywidualne lub zogniskowane wywiady grupowe,

- wysłuchania publiczne,

- prośby o opinie (w tym wykorzystujące kwestionariusz konsultacje poprzez strony internetowe lub za pośrednictwem poczty elektronicznej),

- bezpośrednie spotkania robocze,

- moderowane spotkania otwarte (panelowe spotkania publiczne),

- stałe konferencje,

- sondaż deliberatywny,

- panele obywatelskie;

b) obligatoryjnie przeprowadzonych z udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji pozarządowych innych niż partner w projekcie;

c) podsumowanych oceną zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności.

 

2. działania doradcze dla pracowników urzędu obsługującego organ prowadzący konsultacje społeczne z zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji.

3. badanie ewaluacyjne ex-post.
 

III. Liczba partnerów

W ramach naboru partnerów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako partner wiodący Projektu, planuje wybór jednego partnera.
 

IV. Forma prawna partnera

1.O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera będący:

 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) lub 
 • partnerem społecznym w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, tj. reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), branżową lub regionalną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2029), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

2.Organizacje pozarządowe lub partnerzy społecznie mogą wspólnie przystępować do konkursu.

3.Organizacja pozarządowa lub partnerzy społeczni przystępujący wspólnie do udziału w konkursie mają obowiązek wskazać lidera w konkursie.

4.Lider musi posiadać upoważnienia do reprezentowania organizacji lub partnerów społecznych występujących wspólnie.
 

V. Wymagania

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt IV, który spełnia następujące wymagania:

 1. posiada doświadczenie w obszarze objętym wsparciem (tj. realizacji konsultacji publicznych lub realizacji badań społecznych) rozumiane jako prowadzenie działalności w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do 2016 roku, w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu. W załączniku nr 1 należy uwzględnić przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu;
 2. w zgłoszeniu zawarł informację, że składający zgłoszenie dysponuje potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań określonych w pkt. II. Potencjał kadrowy oznacza osoby powiązane z partnerem, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które zostaną oddelegowane do realizacji projektu oraz – przede wszystkim – kwalifikacji posiadanych przez te osoby. Wykazywane kwalifikacje lub kompetencje powinny pozostawać w oczywistym związku z celami projektu. Jako potencjał kadrowy nie będą brane pod uwagę osoby planowane do zaangażowania w okresie realizacji projektu w oparciu o procedury związane ze zleceniem zadania bądź wykonaniem określonej usługi przez podmiot zewnętrzny;
 3. w zgłoszeniu zawarł informację, dotyczącą potencjału finansowego (zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu), technicznego i organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu. Nie stanowi potencjału technicznego partnera sprzęt, jakiego partner nie posiada, ale dopiero planuje zakupić ze środków projektu. Nie stanowi go również sprzęt, który nie będzie wykorzystywany do celów realizacji projektu;
 4. nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, jak również w rozumieniu zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, str. 6-7;
 5. nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.


Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt IV. 

 

VI. Sposób i termin składania zgłoszeń

 1. Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.efs.mrpips.gov.pl oraz  www.kapitalludzki.gov.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
 2. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 3. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz załączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.
   

VII.Miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy:

 1. w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przesłać na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

VIII. Kryteria wyboru

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.


Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).

 

Lp. Kryteria wyboru Maksymalna liczba punktów
1 Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa 15 (5+10)
1.1 Dotychczasowa działalność kandydata na partnera zgodna z celami partnerstwa 5
1.2 Zakres działań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera 10
2 Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację projektu 27 (15+12)
2.1 Zasoby ludzkie (kadra zaangażowana w realizację projektu, kwalifikacje, doświadczenie) 15
2.2 Potencjał organizacyjny, finansowy, techniczny 12
3 Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze 5 (3+2)
3.1 Rodzaje projektów, zakres tematyczny 3
3.2 Liczba projektów 2
  RAZEM 47

 

 

IX. Uwagi

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.
 4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania określone w pkt V ogłoszenia.
 5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS