Aktualności

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych - ZMIANA WARUNKÓW

27-01-2016

Ze względu na zgłaszane uwagi i składane zapytania Zleceniodawca informuje o zmianie warunków udziału w postępowaniu na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Zleceniodawca przedstawia poniżej najczęściej zadawane pytania wraz odpowiedziami.

Zmienione warunki udziału w postępowaniu na  świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego brzmią następująco:

Wymagania niezbędne (łącznie):
A. wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu administracji i/lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych/audytu,
B. korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
C. wymagany zakres wiedzy/doświadczenia ekspertów:

 

 

 1. minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji kontroli postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w instytucji publicznej na stanowisku/komórce związanej z kontrolą lub audytem wewnętrznym/audytu

  lub posiada tytuł radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu zamówień publicznych lub posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

  (należy potwierdzić odpowiednim dokumentem/dokumentami) - tzw. warunek nr C1,
 2. w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła kontrolę/audyt co najmniej 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z ustawą pzp i przepisami wspólnotowymi, w tym co najmniej 5 postępowań o wartości przekraczającej tzw. progi unijne (tzw. warunek nr C2),
 3. znajomość:
  - Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  - Ustawy o finansach publicznych,
  - Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - Ustawy Kodeks cywilny,
  - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  - Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Ponadto oferent nie może być zatrudniony w IZ lub IP PO WER, oraz w innych instytucjach zaangażowanych w realizację projektu (w tym u kontrolowanego beneficjenta) w celu wyeliminowania występowania konfliktu interesów i/lub podwójnego finansowania.

INFORMACJE DLA OFERENTA:
Ofertę wraz z kwestionariuszem osobowym należy przekazać do 5 lutego 2016 r. do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: katarzyna.ciesielska@mrpips.gov.pl wraz ze skanem dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Oferent przekaże Zleceniodawcy obligatoryjnie następujące dokumenty:

 • ofertę – zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2),
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o znajomości dokumentów wskazanych w punkcie „wymagania niezbędne” zgodnie ze wzorem (załącznik nr 3),
 • dokumenty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia/kwalifikacji w zakresie warunku C1;
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie: na potwierdzenie, że kontrole/audyty (warunek C2) zostały wykonane należycie, Wykonawca przedstawi ich tabelaryczny wykaz - zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4) oraz skan/kopię dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pliki do pobrania

 • 1. Opis przedmiotu zamówienia - AKTUALIZACJA pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do OPZ - wzór raportu pobierz plik
 • Załącznik nr 2 do OPZ - wzór listy sprawdzającej pobierz plik
 • 2. Oferta pobierz plik
 • 3. Kwestionariusz osobowy - AKTUALIZACJA pobierz plik
 • 4. Wzór wykazu przeprowadzonych kontroli/audytu – na potwierdzenie spełniania wymogu niezbędnego, o którym mowa w pkt 2.1C Opisu przedmiotu zamówienia pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS