Aktualności

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych udzielanych w projektach PO WER

25-01-2016

UWAGA:

Przejdź do aktualizacji z dn. 27.01.2016 r.

Zapraszamy do przesłania oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanych przez projektodawców POWER.

INFORMACJE DLA OFERENTA:
Ofertę wraz z kwestionariuszem osobowym należy przekazać do 5 lutego 2016 r. do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: katarzyna.ciesielska@mrpips.gov.pl wraz ze skanem dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Oferent przekaże Zleceniodawcy następujące dokumenty:

 • obligatoryjnie:
  - ofertę – zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2),
  - kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o znajomości dokumentów wskazanych w punkcie „wymagania niezbędne” zgodnie ze wzorem (załącznik nr 3),
  - dokumenty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia w zakresie warunku C1;
  - dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie: na potwierdzenie, że kontrole/audyty (warunek C2) zostały wykonane należycie, Wykonawca przedstawi ich tabelaryczny wykaz - zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4) oraz skan/kopię dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.
 • opcjonalnie:
  - dokument na potwierdzenie spełniania wymagania pożądanego.


Osoby zainteresowane realizacją zamówienia prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego wraz z klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia eksperta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”

Oferty złożone po wymaganym terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie podlegają dalszej ocenie.

Oryginały dokumentów (tj. kwestionariusza osobowego, formularza oferty oraz wykazu przeprowadzonych kontroli/audytów) będą wymagane od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Z wybranym Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa na wzorach stosowanych przez Zleceniodawcę. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą oferentów, która jest niezbędna aby zrealizować zadania Instytucji Pośredniczącej związane z weryfikacją dokumentów z zamówień w nadzorowanych projektach z POWER.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

 • 1. Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do OPZ - wzór raportu pobierz plik
 • Załącznik nr 2 do OPZ - wzór listy sprawdzającej pobierz plik
 • 2. Oferta pobierz plik
 • 3. Kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • 4. Wzór wykazu przeprowadzonych kontroli/audytu – na potwierdzenie spełniania wymogu niezbędnego, o którym mowa w pkt 2.1C Opisu przedmiotu zamówienia pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS