Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

14-01-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 pt. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, ogłaszany w II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020, którego celem jest wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r. w godz. 12.00-15.00 w siedzibie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (sala konferencyjna, parter).

 

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniu zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. 

 

Przedmiotem konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 jest wyłonienie ośrodków pomocy społecznej,w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Założeniem konkursu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy pracowników ośrodka oraz położenie nacisku na wykonywanie pracy socjalnej i usług socjalnych.

 

W spotkaniu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie i przedstawiciele Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

 

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

 

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS