Aktualności

Nabór ofert dotyczących weryfikacji końcowych wniosków o płatność w PO KL

04-01-2016

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) zaprasza do składania ofert na wykonanie, na podstawie umowy zlecenia, weryfikacji końcowych wniosków o płatność złożonych przez Projektodawców realizujących projekty w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Poddziałania 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

DWF w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) pełni m.in. rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I PO KL (Zatrudnienie i integracja społeczna) oraz Priorytetu II PO KL (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących), a także Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach dwóch Działań Priorytetu V PO KL (Dobre rządzenie).

W związku z zakończeniem okresu programowania 2007-2013 DWF zobowiązany jest do zamknięcia realizowanych w ramach POKL projektów, co oznacza przede wszystkim rozliczenie końcowych wniosków o płatność złożonych przez Projektodawców w ramach Działania 1.5 oraz Działania 5.4 i 5.5 PO KL. 
 

Warunki dla potencjalnych Zleceniobiorców

Wybrani Zleceniobiorcy - na podstawie udostępnionych przez Zleceniodawcę dokumentów - zobowiązani będą do weryfikacji końcowych wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów konkursowych Działania 1.5 oraz  Działania 5.4 i 5.5, w tym:

 • postępu rzeczowo-finansowego z realizacji projektów, 
 • przygotowywania pism związanych z akceptacją końcowych wniosków o płatność,
 • przygotowywanie ewentualnych wezwań do zwrotu środków.

Zlecenie może być wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy, przy ul. Tamka 3 w Warszawie lub w trybie niestacjonarnym.

Wymagania:

 • wiedza z zakresu systemu realizacji PO KL w szczególności „Zasad finansowania POKL”, „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL”,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych z EFS w Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej,  
 • wykształcenie wyższe,
 • preferowane wykształcenie: ekonomiczne, administracyjne, stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • znajomość problematyki z zakresu rachunkowości, 
 • biegła obsługa komputera: MS Office, poczta elektroniczna, Internet.

Informacje dotyczące składania ofert

 • W ofercie należy podać kwotę netto i brutto za weryfikację jednego wniosku o płatność.
 • Oferty wraz z informacją w zakresie spełnienia ww. wymagań należy przekazać do dnia 8 stycznia 2016 r. do godziny 15.00, w wersji elektronicznej na adres mailowy:
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 • Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS