Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

23-12-2015
W dniu 11 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER trwał od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektów. 

W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ww. konkurs. Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż przedmiotowy harmonogram zostanie zaktualizowany w momencie skrócenia etapu oceny merytorycznej z uwagi na małą liczbę wniosków będących przedmiotem ceny.

Pliki do pobrania

  • Harmonogram pracy Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS