Aktualności

Konkurs uzupełniający w ramach Działania 2.5 PO WER

09-12-2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs uzupełnianjący nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych - szkoleń  na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Założono dwa typy projektów:

 1. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, obejmujące specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.
 2. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, obejmujące specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 wynosi: 7 760 000,00 zł.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 18.01.2016 r. do dnia 1.02.2016 r.

 • Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 • W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 21, 22 461 63 96 w godz. 9.00-15.00.
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 - 9.12.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach POWER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 9i) - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik 
 • Załącznik 17 – Wytyczne  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług - pobierz plik
 • Załącznik 19 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS