Aktualności

Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz rynku pracy i pomocy społecznej”

01-12-2015

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na konferencję „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz rynku pracy i pomocy społecznej” inaugurującą działania nadzorowane przez Ministerstwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje ogólne

Konferencja, która odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie, będzie okazją do zaprezentowania części działań nadzorowanych przez MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w dwóch obszarach tematycznych - rynku pracy i pomocy społecznej.

Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się m.in. o stanie wdrażania poszczególnych działań, w tym o procesie wyboru projektów w konkursach ogłoszonych w 2015 r. oraz o tematyce konkursów zaplanowanych na 2016 r.

Główne działania MRPiPS w obszarze rynku pracy w ramach PO WER:

 • indywidualne wsparcie udzielane osobom młodym w wieku 15-29 lat, w tym szczególnie osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach programu Gwarancje dla młodzieży, 
 • zwiększenie efektywności instytucjonalnej Instytucji Rynku Pracy (IRP) i poprawy jakości świadczonych przez nie usług oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry IRP,
 • wzmocnienie roli Publicznych Służb Zatrudnienia jako wiodącego pośrednika na rynku pracy,
 • poprawa równego dostępu do zatrudnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy.
Główne działania MRPiPS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem w ramach PO WER:
 • rozwój potencjału instytucjonalnego pomocy społecznej, w tym systemu monitorowania, koordynacji i oceny polityki społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji działających w tym obszarze,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz działania w zakresie monitorowania wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej,
 • rozwój usług świadczonych na rzecz niesamodzielnych osób starszych,
 • przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej,
 • wsparcie na rzecz społeczności romskiej,
 • wsparcie na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 

Termin i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2015 r. (piątek) w Centrum Konferencyjnym Kopernik (budynek Centrum Nauki Kopernik) w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
 
Konferencja jest adresowana zarówno do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Osi Priorytetowej I i II PO WER 2014-2020, jak i do wszystkich osób zainteresowanych obszarami tematycznymi, za które odpowiada MRPiPS.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Rejestracja on-line

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/konferencje do 9 grudnia 2015 r.
 
UWAGA:

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS