Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

12-11-2015

MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. (piątek) w godz. 13.00-16.00 w siedzibie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (sala konferencyjna, parter).

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Prosimy o przesyłanie pytań na adres mailowy piecza@kapitalludzki.gov.pl do 18 listopada br.

Przedmiotem konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 jest opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji w ramach konkursu następujących działań w projekcie:

 • stworzenie narzędzia służącego do oceny rozwiązań procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.
 • przeprowadzenie pilotażu narzędzia badawczego i jego zastosowania na 5 wybranych powiatach wraz  z przygotowaniem rekomendacji, dotyczących ewentualnej modyfikacji narzędzia.
 • przebadanie za pomocą opracowanego narzędzia 50 powiatów i stworzenie dla każdego z nich raportu z rekomendacjami.
 • opracowanie raportu zbiorczego, podsumowującego wyniki weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w badanych powiatach z rekomendacjami, które będą następnie wykorzystane przez MPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych na temat deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
 • opracowanie poradnika dla wszystkich powiatów, opisującego praktyczne zastosowanie narzędzia w oparciu o wyniki badań powiatów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
 • samorząd gospodarczy i zawodowy;
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • przedsiębiorcy.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa
w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS