Aktualności

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

30-09-2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER, ogłasza konkurs na realizację projektu, w ramach którego powstanie narzędzie służące ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców oraz koncepcja jego wdrożenia.

 

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ma na celu wyłonienie projektu w ramach, którego utworzone zostanie narzędzie służące ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców.

W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt.

Poprzez realizację konkursu, w ramach projektu powstanie narzędzie służące ocenie jakości usług PSZ szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców oraz koncepcja jego wdrożenia.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą (Liderem) lub Partnerem w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, musi być jednostka naukowa.

 

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 30.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r.:

 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku 

  (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

  bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
   
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy cudzoziemcy@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 56, 22 461 63 77.
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 - pobierz plik
 • Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 - Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 17 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 18 - Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez IZ PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 19 - Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez IOK - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS