Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

14-09-2015

MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany w II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. (piątek) w godz. 12.00-15.00 w siedzibie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (sala konferencyjna, parter).

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania.

Przedmiotem konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 jest realizacja projektów na rzecz zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Poprzez realizację konkursu w celu zwiększenia zakresu i trafności ww. oferty aktywizacyjnej wypracowane zostaną rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa. W konkursie założono dofinansowanie działalności jednego partnerstwa z każdego województwa i wypracowanie przez każde partnerstwo co najmniej jednego zestawu rekomendacji.

W spotkaniu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER.


Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS