Aktualności

Nabór ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej

08-09-2015

Zasady naboru ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DWF w MPiPS) pełni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy oraz Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy. 

W związku z pełnioną rolą, DWF w 2015 r. odpowiada za realizację następujących działań w ramach procedury odwoławczej:

 • rozpatrywanie protestów złożonych w związku z konkursami organizowanymi przez DWF w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,
 • rozpatrywanie protestów złożonych w związku z konkursami organizowanymi przez DWF w Działaniach 2.4, 2.5, 2.6 PO WER. 

DWF zaprasza do składania w terminie do 16 września 2015 r. do godz. 16.15 dokumentów aplikacyjnych na ekspertów w zakresie przeprowadzania procedury odwoławczej w ramach POWER. Zadaniem ekspertów będzie opracowanie projektów rozstrzygnięć środków odwoławczych złożonych w ramach ww. Działań i Poddziałań.
 

Warunki i kryteria wyboru ekspertów

Kandydat na eksperta powinien spełniać następujące warunki:

 • korzystać z pełni praw publicznych, 
 • posiadać nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być skazanym na podstawie prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • posiadać wykształcenie wyższe. 

Ponadto, kandydat na eksperta powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020, co potwierdza spełnienie poniżej wymienionych warunków:

 • posiada wiedzę z zakresu celów i systemu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu zgłoszenia kandydatury (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przeprowadzał ocenę wniosków o dofinansowanie składanych na konkursy zorganizowane w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), co oznacza, iż dokonał oceny merytorycznej co najmniej 20 wniosków o dofinansowanie projektu, lub sporządził co najmniej 20 odpowiedzi na składane przez beneficjentów środki odwoławcze od oceny merytorycznej, 
 • jest wpisany do bazy ekspertów PO KL, prowadzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) i posiada ważny certyfikat ukończenia e-learningowego szkolenia dla ekspertów PO KL. W przypadku nie załączenia certyfikatu IP będzie weryfikowała uprawnienia kandydata na eksperta na podstawie wykazu otrzymanego od Instytucji Zarządzającej PO KL.

Ponadto, kandydat na eksperta musi spełniać warunek bezstronności, potwierdzony na etapie realizacji umowy poprzez złożenie deklaracji bezstronności, w której oświadcza, iż nie dokonywał na jakimkolwiek etapie czynności związanych z projektem złożonym w ramach danego konkursu, w tym był zaangażowany w sposób:

 • podmiotowy, tj. wynikający z więzów pokrewieństwa, powinowactwa, czy też z kontaktów kontraktowych, podległości służbowej wobec wnioskodawcy, który złożył projekt na dany konkurs, itp. 
 • przedmiotowy: wynikający z faktu zaangażowania danej osoby w przygotowanie i realizację projektu złożonego na dany konkurs lub ocenę projektu, w tym ponowną ocenę przeprowadzoną w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego. 

 

Zakres i warunki współpracy z Ekspertem:

Przedmiotem umowy zawartej przez Zamawiającego z Ekspertem będzie:

Przygotowanie projektów rozstrzygnięć protestów dotyczących oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 • Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 

Przygotowanie projektów rozstrzygnięć protestów dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji,  Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Przygotowanie projektów rozstrzygnięć protestów dotyczących oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Szczegółowy przebieg procedury dotyczącej rozstrzygania środków odwoławczych opisany jest w rozdziale 15 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146 z późn. zm.) oraz w dokumencie Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

Protesty od oceny wniosków złożonych na konkursy zorganizowane zgodnie z ww. ustawą, Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r., rozstrzygane są zgodnie z ww. ustawą i wytycznymi.

W ramach procedury odwoławczej przyjętej na potrzeby PO WER i realizowanej w ramach ww. działań, protest składany jest przez wnioskodawcę do instytucji organizującej konkurs (IOK), od której otrzymał pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o negatywnym wyniku oceny. IOK rozstrzyga protest w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, tj. daty wpływu (z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 57 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146 z późn. zm.)).

Zamawiający przekazuje Ekspertowi listę wszystkich wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły na dany konkurs. Ekspert analizuje ww. listę pod kątem spełniania wymogu bezstronności. W przypadku niespełniania przez Eksperta warunku bezstronności wobec któregokolwiek projektu lub wnioskodawcy w ramach konkursu, Ekspert zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. W przedmiotowej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia opracowania projektów rozstrzygnięcia środków odwoławczych w ramach danego konkursu innemu Ekspertowi lub wykonania  ww. zadania w inny sposób.

Zamawiający przekazuje Ekspertowi jednorazowo do rozstrzygnięcia nie więcej niż 10 środków odwoławczych. Zlecenie kolejnych środków odwoławczych możliwe jest dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu rozstrzygnięcia ww. środków odwoławczych.

Zamawiający przekazuje Ekspertowi drogą elektroniczną zeskanowaną całość dokumentacji dotyczącej oceny danego wniosku o dofinansowanie, niezbędnej do przygotowania projektu rozstrzygnięcia środka odwoławczego, tj. w szczególności:

 • wniosku o dofinansowanie, 
 • karty oceny formalnej lub kart oceny merytorycznej, 
 • pisma z wynikiem danego etapu oceny, 
 • zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma z wynikiem danego etapu oceny, 
 • środka odwoławczego.

Ekspert jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu rozstrzygnięcia środka odwoławczego od wyników oceny formalnej, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego całości dokumentacji dotyczącej oceny danego wniosku o dofinansowanie.

Zamawiający dopuszcza przekazanie pierwszej wersji projektu rozstrzygnięcia wyłącznie w wersji elektronicznej. W przypadku środków odwoławczych od wyników oceny merytorycznej lub strategicznej, termin na sporządzenie projektu rozstrzygnięcia wraz z listą sprawdzającą, wynosi 5 dni kalendarzowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do projektu rozstrzygnięcia oraz listy sprawdzającej. Zamawiający przekazuje Ekspertowi informację o niezaakceptowaniu poprawionego projektu w terminie dwóch dni roboczych od przekazania przez Eksperta projektu rozstrzygnięcia. Brak uwag ze strony Zamawiającego w ww. terminie oznacza akceptację projektu rozstrzygnięcia oraz listy sprawdzającej.

Ekspert jest zobowiązany do uwzględnienia uwag i naniesienia poprawek w projekcie rozstrzygnięcia danego środka odwoławczego oraz listy sprawdzającej, a następnie przekazania Zamawiającemu poprawionej wersji projektu rozstrzygnięcia i listy sprawdzającej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Zamawiający dopuszcza możliwość kilkukrotnego nanoszenia uwag, z tym, że ostateczna, zaakceptowana przez Zamawiającego wersja projektu rozstrzygnięcia wraz z listą sprawdzającą, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, musi być dostarczona bezpośrednio do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni przed upływem terminu rozstrzygnięcia danego środka.


Projekt rozstrzygnięcia protestu


Ekspert zobowiązany jest do przygotowania projektu rozstrzygnięcia protestu zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów rozstrzygnięć protestów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Ekspert zobowiązany będzie do stosowania przekazanego przez Zamawiającego  zaktualizowanego wzoru rozstrzygnięcia.

Projekt rozstrzygnięcia musi spełniać wszystkie warunki określone w rozdziale 6.16 Procedura odwoławcza Zasad dokonywania wyboru projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności:

 • zawierać sprawdzenie zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie projektu tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane przez wnioskodawcę w proteście lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania oceny, podniesionych przez wnioskodawcę (z zastrzeżeniem katalogu przypadków powodujących pozostawianie środka odwoławczego bez rozpatrzenia),
 • w przypadku uznania niektórych zarzutów przedstawionych w proteście, Ekspert musi dokonać analizy, czy waga zarzutów uznanych za zasadne wpływa na ogólną ocenę wniosku (tj. możliwość uzyskania pozytywnej oceny w wyniku skierowania wniosku do ponownej oceny) i na tej podstawie wydać pozytywne lub negatywne rozstrzygnięcie,

Ekspert zobowiązany jest do odniesienia się w rozstrzygnięciu protestu do każdego zarzutu przedstawionego przez wnioskodawcę oraz jednoznacznego ustosunkowania się do każdego z zarzutów, tj. określenia, czy dany zarzut został odrzucony, uznany lub częściowo uznany oraz z jakich powodów, w przypadku uwzględnienia protestu Ekspert zobowiązany jest do merytorycznego i jednoznacznego uzasadnienia przyjętego rozstrzygnięcia, w szczególności wskazania, na czym polegało niewłaściwe przeprowadzenie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie objętym protestem.

Podsumowanie rozstrzygnięcia protestu musi zawierać wskazanie, w jakich konkretnie częściach wniosku powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena.

Ekspert wraz z projektem rozstrzygnięcia protestu przedstawia Zamawiającemu listę sprawdzającą. 

Przygotowanie projektów rozstrzygnięć musi się odbywać z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:

 • Dokumentacja konkursowa opracowana na rzecz danego konkursu,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Wynagrodzenie

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie w następującej wysokości:

 • Za opracowanie projektu rozstrzygnięcia protestu od wyników oceny formalnej - 200 zł brutto,
 • Za opracowanie projektu rozstrzygnięcia protestu od wyników oceny merytorycznej - 500 zł brutto,
 • Za opracowanie projektu rozstrzygnięcia protestu od wyników oceny strategicznej - 400 zł brutto.

 

Wymagane dokumenty i warunki naboru ekspertów

Zgłoszenie na eksperta należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1. Do niniejszego zgłoszenia należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, jak również spełnianie kryteriów wymienionych w części II Załącznika nr 1, a także pisemnej deklaracji, w której kandydat na eksperta powinien określić, ile projektów rozstrzygnięć środków odwoławczych (w podziale na rodzaje ocen) jest w stanie opracować w każdym miesiącu, w okresie do 15 grudnia 2015r.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16 września 2015 r. godz. 16.15 :

 • osobiście w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór ekspertów do procedury odwoławczej” w Sekretariacie Departamentu: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15

 • lub przesłać pocztą na adres: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Dodatkowe informacje

 • W przypadku spełnienia kryteriów i warunków naboru, Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Pozytywny wynik oceny spełnienia kryteriów i warunków naboru nie stanowi zobowiązania do podpisania przez MPiPS umowy z kandydatem.
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Kontakt telefoniczny: Agata Kałat - Naczelnik Wydziału Rynku Pracy, e-mail: , tel. 22 461 63 89.

Pliki do pobrania

 • Życiorys kandydata na eksperta w ramach procedury odwoławczej PO WER - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS