Aktualności

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

02-09-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłaszany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Spotkania informacyjne odbędą się:

  • 10 września 2015 r. (czwartek) w godz. 12.00-15.00
  • 17 września 2015 r. (czwartek) w godz. 12.00-15.00

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Tamka 3 (sala konferencyjna, I piętro).


Spotkania będą służyły wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkań prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie, w ramach każdego ze wskazanych w Regulaminie konkursu makroregionów, jednego projektu dotyczącego organizacji studiów I stopnia na kierunku praca socjalna i jednego projektu dotyczącego organizacji studiów II stopnia na kierunku praca socjalna, przy czym dopuszcza się możliwość wyłonienia do realizacji w ramach danego makroregionu:

  • jednego projektu zakładającego realizację studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia na kierunku praca socjalna przez jednego wykonawcę,
  • dwóch odrębnych projektów na realizację studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna i studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna przez dwóch różnych wykonawców

mających na celu poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalszą specjalizację tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej.

W spotkaniu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcą może być wyłącznie uczelnia publiczna lub niepubliczna posiadająca co najmniej:

  • 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalne

    i/lub
  • 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu NAZWA FIRMY należy wpisać nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.
 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS