Aktualności

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

28-08-2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 służy realizacji Gwarancji dla młodzieży poprzez zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Poprzez realizację konkursu w celu zwiększenia zakresu i trafności ww. oferty aktywizacyjnej wypracowane zostaną rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.

W konkursie założono dofinansowanie działalności jednego partnerstwa z każdego województwa i wypracowanie przez każde partnerstwo co najmniej jednego zestawu rekomendacji.

W związku z koniecznością wybrania do dofinansowania wyłącznie jednego partnerstwa w danym województwie, zostanie utworzonych 16 list rankingowych, a do dofinansowania wybrany zostanie projektodawca z najwyższą liczbą punktów na danej liście.
 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

 

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN

Minimalna wartość projektu
wynosi 100 000 PLN, a maksymalna nie więcej niż 414 260 PLN – kwota stanowiąca równowartość 100 000 EUR wkładu publicznego (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 1 EUR = 4.1426 PLN).

W związku z przyjętą maksymalną wartością projektu koszty bezpośrednie rozliczane będą obligatoryjnie metodami uproszczonymi, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.:

 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku

  (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

  bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
   
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 82, 22 461 63 63
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
 • Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty zryczałtowane) - pobierz plik
 • Załącznik 10 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 13 - Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych - pobierz plik
 • Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS