Aktualności

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno - biurowych na rzecz Wydziału Kontroli i Odwołań Departamentu Wdrażania EFS

24-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie prac administracyjno - biurowych  na rzecz Wydziału Kontroli i Odwołań Departamentu Wdrażania EFS (umowa zlecenie).

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni m.in. rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I  PO KL (Zatrudnienie i integracja społeczna) oraz Priorytetu II PO KL (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących), a także Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach dwóch Działań Priorytetu V PO KL (Dobre rządzenie).

DWF zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli projektów konkursowych i systemowych, w tym kontroli trwałości rezultatów, a także kontroli systemowych i kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej. Ponadto DWF odpowiada za monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych wobec Beneficjentów nadzorowanych projektów oraz nadzoruje realizację rocznych planów kontroli przez cztery podległe Instytucje Pośredniczące II stopnia.

W celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań niezbędne jest wsparcie Wydziału Kontroli i Odwołań DWF w zakresie wykonywania prac administracyjno-biurowych.

ZAKRES PRAC

 • przygotowanie projektów korespondencji dotyczącej zawiadomień o kontroli, upoważnień dla zespołu kontrolującego, pism przekazujących dokumenty pokontrolne,
 • uzupełnianie rejestrów przeprowadzonych kontroli, w tym wprowadzanie do bazy elektronicznej informacji o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach na podstawie dokumentacji z kontroli przekazanej przez pracowników Wydziału Kontroli, a także informacji na temat stanu wdrożenia wydanych zaleceń pokontrolnych,
 • przygotowywanie projektów informacji do sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli;
 • przygotowywanie projektów informacji nt. przeprowadzonych kontroli do innych wydziałów DWF;
 • porządkowanie oraz weryfikacja kompletności dokumentacji zgromadzonej w wyniku kontroli projektów POKL przez Wydział Kontroli i Odwołań DWF oraz wykonawców zewnętrznych, w tym udział w jej archiwizacji.


Przewiduje się wykonywanie zlecenia w okresie ciągu 55 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Maksymalny termin zakończenia realizacji umowy ustala się na 15 grudnia 2015 r.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • bardzo dobra znajomość programu Microsoft Excel w ramach pakietu MS Office,
 • co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu.


POŻĄDANE KWALIFIKACJE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI:

 • doświadczenie we wdrażaniu/ nadzorowaniu/ rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 • rzetelność i systematyczność.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • preferowane kierunki wykształcenia: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne, stosunki międzynarodowe.


ZŁOŻENIE OFERTY:

Oferty należy przekazać do dnia 31 sierpnia 2015 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: Katarzyna.Ciesielska@mpips.gov.pl wraz ze skanami dokumentów, o których mowa poniżej. O przesłanie wersji papierowych ww. dokumentów poprosimy w terminie późniejszym Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Oferta Zleceniobiorcy powinna zawierać:

 1. życiorys Oferenta wskazujący co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane adresowe, adres poczty elektronicznej,  informacje na temat wykształcenia (uczelnia, kierunek)
  i doświadczenia zawodowego (wraz ze wskazaniem rodzaju wykonywanych prac, odbytych praktyk i staży);
 2. oświadczenie nt. spełniania ww. wymagań koniecznych oraz posiadania ww. pożądanych kwalifikacji i umiejętności oraz ewentualnie wymagania dodatkowego;
 3. informację nt. oferowanej wysokości wynagrodzenia za cały okres wykonywania zlecenia (zgodnie ze wzorem oferty).


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niniejszego naboru ofert (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182,  z późn. zm.)”.

DODATKOWE INFORMACJE DLA ZLECENIOBIORCY:

 • możliwość realizacji zamówienia będzie podlegała weryfikacji na podstawie procedur obowiązujących w MPiPS i odpowiednich przepisów prawnych po dokonaniu niniejszego zapytania.
 • wybór Zleceniobiorcy odbędzie się w oparciu o kryteria cenowe z uwzględnieniem kwalifikacji (w tym w szczególności: poziom wykształcenia, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe w wykonywaniu podobnych prac).
 • w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 • z wybranym Zleceniobiorcom zostanie podpisana umowa na wzorach stosowanych przez Zleceniodawcę.
 • przewiduje się dokonywanie płatności wynagrodzenia za świadczenie usługi w ratach.


Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozu-mieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS