Aktualności

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

21-08-2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

 

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku praca socjalna dla aspirantów pracy socjalnej.

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku praca socjalna zostaną zorganizowane i przeprowadzone w systemie niestacjonarnym, dla aspirantów pracy socjalnej, zatrudnionych w jednym z trzech makroregionów:

 • makroregion I – obejmujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie,
 • makroregion II – obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie,
 • makroregion III – obejmujący województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, małopolskie.
   

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być publiczna lub niepubliczna uczelnia, posiadająca co najmniej:

 • 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna (tj. zrealizowała min. jedną edycję studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna) i/lub
 • 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji uzupełniających studiów magisterskich  na kierunku praca socjalna (tj. zrealizowała min. jedną edycję uzupełniających studiów magisterskich na kierunku praca socjalna).

 

Alokacja

Na dofinansowanie projektów w konkursie przeznaczono 3 500 000,00 PLN.
 

 • makroregion I – obejmujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie – dla co najmniej 41 aspirantów pracy socjalnej (w tym studia pierwszego stopnia dla co najmniej 23 osób, studia drugiego  stopnia – co najmniej 18 osób). Alokacja: 1 112 403,00 PLN;
 • makroregion II – obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie – dla co najmniej 46 aspirantów pracy socjalnej (w tym studia pierwszego stopnia dla co najmniej 31 osób, studia drugiego stopnia – co najmniej 15 osób). Alokacja: 1 248 062,00 PLN;
 • makroregion III – obejmujący województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, małopolskie – dla co najmniej  42 aspirantów pracy socjalnej (w tym studia pierwszego stopnia dla co najmniej 29 osób, studia drugiego stopnia – co najmniej 13 osób). Alokacja: 1 139 535,00 PLN.


Beneficjent musi wnieść wkład własny do realizowanego projektu w wysokości min. 3% jego wartości, dlatego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 97% wartości projektu.

W ramach konkursu do dofinansowania wyłoniony zostanie jeden projekt dotyczący organizacji studiów pierwszego stopnia i jeden projekt w zakresie studiów drugiego stopnia w każdym makroregionie.
 

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 28 września 2015 r. do dnia 9 października 2015 r.

 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

  bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
   
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:   lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 96, 22 461 63 61.


Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 9 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach POWER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Definicje wskaźników monitorowania POWER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii) - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wytyczne  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 17 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Wytyczne  w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 19 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług dla konkursu zamkniętego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS