Aktualności

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

27-07-2015
Informujemy, że w związku z aktualizacją przez Instytucję Zarządzającą Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014-2020 zmianie ulegają  zapisy regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER.

Na podstawie przekazanego do Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą PO WER zmienionego Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014-2020, w rozdziale 16 regulaminu konkursu Ocena merytoryczna, podrozdział 16.3  Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów, w Regulaminie konkursu wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania zapisów regulaminu do aktualnej treści Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014-2020. W związku z powyższym w podrozdziale 16.3 dokonano usunięcia punktu 10).

Jednocześnie, należy podkreślić, iż zgodne z ww. zmianą, w przypadku gdy:
  • projekt od jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej i został przez niego rekomendowany do dofinansowania, a od drugiego oceniającego uzyskał poniżej 60% punktów w co najmniej jednym punkcie oceny merytorycznej i nie został przez niego rekomendowany do dofinansowania lub
  • projekt od co najmniej jednego z oceniających bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 30 punktów,

projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą prowadzi trzeci oceniający wybrany w drodze losowania.
 

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 - 27.07.2015 r. - pobierz plik
  • Opis zmian Regulaminie z dnia 27.07.2015 r. - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS