Aktualności

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

22-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Spotkania informacyjne odbędą się:

  • 29 lipca 2015 r. (środa) w godz. 12.00-15.00
  • 6 sierpnia 2015 r. (czwartek) w godz. 12.00-15.00

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Spotkania będą służyły wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkań prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkań.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń  na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Założono dwa typy projektów:

  1. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.
  2. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.


W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie oraz partnerzy. Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu NAZWA FIRMY należy wpisać nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS