Aktualności

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

15-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Spotkania informacyjne odbędą się:

  • 22 lipca 2015 r. (środa) w godz. 12.00-15.00
  • 27 lipca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Spotkania będą służyły wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkań prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkań.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie oraz partnerzy. Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Partnerem w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, musi być co najmniej jedna jednostka naukowa lub „uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym” oraz co najmniej jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu NAZWA FIRMY należy wpisać nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji. W polu TREŚĆ prosimy o wpisanie pytań do regulaminu konkursu oraz wskazanie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności w celu możliwości jak najlepszego dostosowania spotkania do Państwa indywidualnych potrzeb, np. tłumacz języka migowego, alternatywne formy materiałów, system wspomagający słyszenie, itp.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS