Aktualności

Nabór na ekspertów do wykazu prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą w ramach PO WER w obszarze "Integracja społeczna"

14-07-2015

Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze „Integracja społeczna”.

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój – obszar „Integracja społeczna” mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

wymagania niezbędne:

 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • posiadają doświadczenie w zakresie pełnienia roli eksperta oceniającego lub opiniującego projekty w ramach Priorytetu I i/lub VII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. posiadają certyfikat eksperta PO KL w ramach Priorytetu I i/lub VII.
  (W przypadku nie załączenia certyfikatu, kandydat powinien załączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego uprawnienia. IP będzie weryfikowała uprawnienia kandydata na eksperta na podstawie listy otrzymanej od Instytucji Zarządzającej PO KL),

wymagania dodatkowe:

 • posiadają udokumentowane (minimum dwuletnie) doświadczenie zawodowe w dziedzinie „Integracja społeczna”,
 • posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozbawionych wolności,
 • posiadają doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, uprawnienia w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych,
 • posiadają doświadczenie zawodowe, wiedzę, umiejętności, uprawnienia w obszarze pomocy społecznej,
 • posiadają doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • brali udział w ciałach opiniotwórczych, decyzyjnych (Komitet Monitorujący, Komitet Sterujący, Komisja Oceny Projektów, Panel Ekspertów itp.), monitorujących oraz kontroli i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

Wniosek kandydata musi zawierać:

 • wypełniony formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą w dziedzinie „Integracja społeczna” Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja  Rozwój (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zgodnie z wymogami niezbędnymi i dodatkowymi określonymi w naborze,
 • zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych  w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),
 • ważny certyfikat eksperta w ramach Priorytetu I i/lub VII  PO KL.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach PO WER - obszar „Integracja społeczna” 2015 r.) należy przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


lub złożyć osobiście bądź kurierem w sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 (w godz. 8:15 – 16:15) w terminie do dnia 30.07.2015 r. (decyduje data wpływu do adresata). Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.

Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną wpisani do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą w dziedzinie „Integracja społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój i poinformowani drogą elektroniczną o tym fakcie przez IP w ciągu 14 dni od daty wpisu do wykazu.

W przypadku podjęcia decyzji o nieumieszczaniu danej osoby w wykazie kandydatów na ekspertów, Instytucja Pośrednicząca poinformuje pisemnie o przyczynach tej decyzji osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta.

Wykaz kandydatów na ekspertów, który będzie zawierał: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres poczty elektronicznej oraz dziedzinę objętą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS: www.kapitalludzki.gov.pl.

Departament Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Bogumiłą Dertkowską - tel. 22 461 62 73, e-mail: Bogumila.Dertkowska@mpips.gov.pl lub z Panią Anną Milewską Podgrudną - tel. 22 461 63 70, e-mail: Anna.Milewska-Podgrudna@mpips.gov.pl.

 

Pliki do pobrania

 • Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER „Integracja społeczna" - pobierz plik
 • Załącznik nr 2 - Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów - pobierz plik
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek -  pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS