Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie serwisu internetowego poświęconego PO WER w MPiPS

10-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na wykonanie serwisu internetowego poświęconego działaniom nadzorowanym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) godnie ze Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia.

 
UWAGA:
 
Informujemy, że ze względu na konieczność uzupełnienia wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 1) o pozycję dotyczącą oferowanej ceny 1 roboczogodziny w ramach rozwoju systemu (zgodnie z kryteriami oceny i wyboru ofert opisanymi w SOPZ), nabór ofert zostaje przedłużony do 28 lipca 2015 r.

Uzupełniony wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1) jest do pobrania pod treścią niniejszej informacji.


Wartość zamówienia należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego (Załącznik nr 1) podając zarówno cenę netto, jak i brutto realizacji zamówienia. 
 
Potencjalni Oferenci zobowiązani są do przygotowania oferty zgodnie z pkt. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 
Złożona oferta zostanie oceniona zgodnie z pkt. X. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu


Warunki udziału w postępowaniu, które powinny być wykazane w Załączniku nr 1 do SOPZ:
  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia o naborze ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 zamówienia, każde obejmujące co najmniej wykonanie serwisu internetowego wraz z dostawą autorskiego systemu zarządzania treścią (CMS) dla administracji publicznej o wartości równej lub wyższej kwocie 71 012,07 zł brutto.
  • W zakresie oferowanego autorskiego systemu zarządzania treścią: 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oferowanego systemu zarządzania treścią.
 
Ponadto, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do środowiska demonstracyjnego oferowanego systemu zarządzania treścią.
 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z poszczególnymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 

Termin składania ofert

 
Oferty należy przesyłać do dnia 28 lipca 2015 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: promocja@kapitalludzki.gov.pl 
 

Pytania

 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: promocja@kapitalludzki.gov.pl
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Usługa sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Pliki do pobrania

  • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz plik
  • Załącznik nr 2 - Formularz zestawienia funkcjonalności niekrytycznych - pobierz plik
  • Załącznik nr 3 - Formularz wykazu referencji - pobierz plik
  • Załącznik nr 4 - Wykaz licencji - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS