Aktualności

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

09-07-2015

MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020 

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń  na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Założono dwa typy projektów:

 • działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,
 • działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 wynosi: 15,5 mln zł.

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 11.08.2015 r. do dnia 21.08.2015 r.

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 21, 22 461 63 53

 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach POWER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania POWER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii) - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 17 – Wytyczne  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS