Aktualności

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

06-07-2015

Informujemy, że ze względu na brak zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą PO WER (IZ PO WER) ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zmianie ulegają  zapisy regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
Na podstawie przekazanego do Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą PO WER projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które obecnie są po konsultacjach społecznych i podlegają zatwierdzeniu przez służby prawne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w rozdziale 7 regulaminu konkursu Warunki i standardy udzielania wsparcia w Regulaminie konkursu wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania zapisów regulaminu do aktualnej treści projektu Wytycznych.

Jednocześnie, w związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie,  załącznik nr 9 do regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 zostaje zastąpiony Załącznikiem 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz Załącznikiem 9b – Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu. Natomiast załącznik nr 13 Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 13 – Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków
 
Opis zmian w Regulaminie konkursu znajduje się w pliku do pobrania. Regulamin został zaktualizowany zgodnie z opisanymi zmianami
 
 

Pliki do pobrania

 • Opis zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 - 06.07.2015 r. - pobierz plik
 • Regulamin konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 z dn. 06.07.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 a,b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii) - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 - wersja AKTUALNA obowiązująca od 8.05.2015 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS