Aktualności

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

02-07-2015

MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER - Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień przedmiotowej Konwencji ONZ

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 

 

Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.
 
W ramach konkursu założono łącznie realizację dwóch typów operacji:
 1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań.
 2. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności.
 

Wnioskodawcy

 
Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu przewiduje się realizację projektu w Partnerstwie, przy czym liczba partnerów nie może przekroczyć czterech. Partnerem w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, musi być co najmniej jedna jednostka naukowa lub „uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym” oraz co najmniej jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Co najmniej  jeden z partnerów musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 

Alokacja

 
Alokacja na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 wynosi: 15 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 %.  
 

Termin i miejsce składania wniosków

 
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 04.08.2015 r. do dnia 17.08.2015 r.
 
Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.  
 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
 

Infolinia

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 62 73, 22 461 63 80. Infolinia zostanie uruchomiona w dniu 06.07.2015 r.

 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 z dnia 2.07.2015 r. - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii) - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Katalog stawek jednostkowych - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS