Aktualności

1 lipca 2015 r. uruchomiono Bazę Konkurencyjności dla beneficjentów PO WER

01-07-2015

Czym jest Baza Konkurencyjności?

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszenia (zapytania ofertowego) w celu zbadania rynku i wyłonienie wykonawcy. Portal dostępny jest pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 

Jaki jest cel Bazy?

Baza ma na celu zapewnienie przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.
 

Dla kogo Baza Konkurencyjności?

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów PO KL jak i PO WER:
  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów PO KL zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów PO WER zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w perspektywie 2014-2020?

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:
  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto);
  • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę?

Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących ogłoszenia o zamówieniach):
  • pełniejsze rozeznanie rynku
  • potencjalnie większa liczba ofert
Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień):
  • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień
  • oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w jednym miejscu)

W związku z udostępnieniem portalu dla beneficjentów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój od 1 lipca 2015 r. zacznie obowiązywać nowa wersja regulaminu Bazy Konkurencyjności. Dotychczasowi użytkownicy upubliczniający zapytania ofertowe, przy pierwszym logowaniu po 1 lipca 2015 r., powinni zaakceptować nowy regulamin, aby móc dalej korzystać z systemu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Pliki do pobrania

  • Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pobierz plik
  • Regulamin bazy konkurencyjności pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS