Nie przegap

Nowy serwis internetowy poświęcony PO WER w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27-04-2016
Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą działaniom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. zobacz

Aktualności

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16

29-04-2016
MRPiPS ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 "Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej". zobacz

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

29-04-2016
MRPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER - Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełno sprawnościami. zobacz

Zmiana wzoru umowy w ramach regulaminów czterech konkursów ogłoszonych w PO WER 2014-2020

29-04-2016
Informujemy o zmianie wzoru umowy w ramach regulaminów konkursu nr POWR.01.03.01‐IP.03‐00‐001/15, POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐001/15, POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐002/15, POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐003/16. zobacz

Konkurs uzupełniający nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16

28-04-2016
MRPiPS ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 pt. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta". zobacz

Zmiana w załączniku do regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

28-04-2016
Informujemy, że zmianie uległy zapisy w Załączniku nr 9 a, 9 b do Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/15 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER. zobacz

Nowy serwis internetowy poświęcony PO WER w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27-04-2016
Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą działaniom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

27-04-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach Działania 2.4 PO WER. zobacz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS